image description

Kulturvärden

Begreppet kulturvärde i Plan- och bygglagen är ett övergripande begrepp som innefattar tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och kulturhistoriska värden.

Kulturhistoriskt värde kan i sin tur delas upp och motiveras i olika typer av värden. Dessa olika värden är mer eller mindre sammanlänkade med varandra och dess gränser kan vara flytande. En byggnad kan ha ett eller flera av dessa värden där ett av dem kan vara det starkast framträdande. Det går att fördjupa sig ytterligare kring dessa värden i Riksantikvarieämbetets publikation Kulturhistorisk värdering av bebyggelse (2002) av Axel Unnerbäck.