image description

Teknikhistoriskt värde

Detta värde ligger nära det byggnadshistoriska värdet men fokuserar på historiska industribyggnader och miljöer. Förstärkande för värdet är om den tekniska funktionen fortfarande är igång eller går att utläsa.

Småskalig produktionsanläggning i Hovermo
I Hovermo finns gården ”Öster om ån” som har en välbevarad småskalig produktionsanläggning. År 1867 köpte Johannes Andersson fastigheten där det ingick boningshus, ladugård, smedja och kvarn. Tre år senare stod en såg färdigbyggd enligt tidens ideal med regelstomme klädd med liggande, rödslammad panel. De olika anläggningarna på gården utnyttjade alla kraften från Hovermoån.

År 1918 tillkom ett kraftverk och i och med detta övergavs vattenhjulet och energin togs istället från turbinen i kraftverket. Kraftstationen har ett karakteristiskt utseende med ett litet utledningstorn. Tornet har en lanterna på toppen som lyser när kraftverket är i drift.

I kombination med jordbruk etablerades en rad småskaliga industrianläggningar som kvarn, ramsåg och smedja. Inom gården producerades ström från vattenkraftverket, mjöl från kvarnen, smide från smedjan, kol från milan och olika typer av virke från sågen. Kvarnen var länge den viktigaste verksamheten på gården och betjänade ett stort omland.

Redskap och maskiner på gården utmärks av personliga lösningar, något som är karakteristiskt för förindustriell anläggningar som denna. Gården och dess olika funktioner berättar om en tid full av handlingskraft och framtidstro. Alla maskiner finns bevarade och står på sin ursprungliga plats vilket gör det möjligt att på ett enkelt förstå den småskaliga poduktionsanläggningen och dess industri.