image description

Översiktsplan

Översiktsplanen syftar till att forma kommunens långsiktiga utveckling på ett hållbart sätt. I planen ska kommunen redovisa sin avsikt när det gäller mark- och vattenanvändning, bebyggelseutveckling, riksintressen, miljökvalitetsnormer, allmänna intressen i övrigt. Översiktsplanen ska vara både strategisk på lång sikt och vägledande för konkreta beslut i bygg- och tillståndsärenden.

VILKA PÅSTÅENDEN ÄR KORREKTA?

SANT FALSKT
I en översiktplan kan både kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturmiljöer vara redovisade.
Översiktplanen är juridiskt bindande.
Översiktplanen beskriver kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Av översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser att tillgodose sina riksintressen.
ANTAL RÄTT
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
AV 4