image description

Förvanskningsförbud

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

VILKA PÅSTÅENDEN ÄR KORREKTA?

SANT FALSKT
Förvanskningsförbud innebär förbud mot förändring.
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Förvanskning avser förändringar av karaktärsdrag eller egenskaper som utgör byggnaders kulturvärden.
All bebyggelse inom detaljplanelagt område omfattas av förvanskningsförbudet.
ANTAL RÄTT
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
AV 4