image description

Riksintressen

Områden med höga kulturhistoriska värden som anses ha betydelse för hela landet kan pekas ut som riksintressen enligt Miljöbalkens 3 kap. Därutöver anges direkt i Miljöbalkens 4 kap. ett antal större områden vilka i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till deras natur- och kulturvärden.

VILKA PÅSTÅENDEN ÄR KORREKTA?

SANT FALSKT
Det är Kulturmiljölagen (1988:950) som reglerar riksintressen för kulturmiljövården.
Vid avvägning mellan olika intressen ska riksintressena ges en särskild tyngd.
Riksintressen för kulturmiljövården är miljöer av stor betydelse ur ett nationellt perspektiv på grund av sina kulturhistoriska värden.
Riksintressen för kulturmiljövården omfattar enbart fastigheter som ägs av staten.
ANTAL RÄTT
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
AV 4