image description

Arkitektoniskt värde

Ett arkitektoniskt värde kan gälla en byggnad eller en hel miljö utifrån dess enhetlighet. Värdet grundar sig i estetiska egenskaper hos byggnaden som helhet eller utifrån hur arkitekturen har passats in i miljön där den har byggts. En tidsaspekt ingår också i värdet. Byggnader som utmärker en viss tidsepok eller byggnader av ett särskilt slag som det byggdes många av under en tidsepok kan båda representera detta värde. Autenticitet i materialet liksom patina förstärker det arkitektoniska värdet.

Bostadsrättsföreningen Fjällglimten
Arkitektoniska värden i detta område handlar om enhetlighet i material, färgsättning och strukturen i husens utformning och läge. Det utmärker sig som med tidstypisk 1950-talsarkitektur framförallt genom den arkitektoniska utformningen med pulpettak, fönstrens utformning och fasaden med materialmöte mellan puts och tegel. Små detaljer som hörnen där tegel fungerar som en dekorativ utsmyckning innan putsen tar vid skapar en enhetlig estetik.

Bostadsområdet Fjällglimten består av fem huskroppar med tillsammans 32 lägenheter i vilka vardera lägenhet rymmer fyra rum och kök fördelade i suterräng. Området har en enhetlighet och regelbundenhet som avspeglas både ut- och invändigt utifrån planlösningen.