image description

Identitetsvärde

Ett värde som utgår från hur människor skapar sociala nätverk och samhörighet utifrån den fysiska miljön. Det handlar om byggnader eller platser som människor identifierar sig och någon form av gruppidentitet utifrån.

Östersunds tingshus med ny användning
Tingshuset i Östersund invidgdes i januari 1939. Genom byggandet av tingshuset centraliserades tidigare lokala tingsställen i länets landsbygd in till Östersund. Tingsrätten är den första domstolen man kommer i kontakt med i ett brottmål och byggnaden fungerade som sådan under en 40-årsperiod. Domstolsverkets rationaliseringar på 1980-talet gjorde byggnaden överflödig som tingshus.

Idag kallas byggnaden för Gamla Tingshuset och här bedrivs kulturverksamhet som främst riktar sig mot ungdomar. Musik, konst, dans, film och föreläsningar erbjuds och ett café finns också i lokalen. Byggnaden huserar verksamheter som på olika sätt skapar sociala nätverk, samhörighet och gruppidentitet för dem som tillbringar tid där.

För människor som hade tingshuset som sin arbetsplats eller som skulle infinna sig till rättegång skapades minnen av det fysiska rummet utifrån det. För de ungdomar som idag repar i en lokal i byggnaden eller går på konsert i den tidigare tingssalen så skapas minnen och känslor av det fysiska rummet i ett helt annat sammanhang.

Verksamhetens koppling till huset skapar ett identitetsvärde för människor som använder sig av det antingen som en tidigare arbetsplats eller som en plats för social samvaro. En viktigt del i detta har den fysiska miljöns utformning, då det är kring denna som många minnen och känslor ramas in. För stora förändringar i och kring den kan göra det svårt att återuppleva dessa. En välbekant exteriör och entré med samma räcke och portar att stiga in igenom och en tingssal som fortfarande har samma rymd gör att det är möjligt att förstå tidigare sammanhang.

Det är viktigt med en balansgång mellan förändring av en byggnads funktion och möjlighet till igenkänning av tidigare verksamheter utifrån upplevelsen av det rumsliga. Annars minskar det identitesskapande värdet. Verksamhetens utformning måste anpassa sig till byggnadens fysiska form där upplevelsen av det rumsliga ramar in den sociala samvaron som skapas. Minnen knyts och återupplevs kring den fysiska byggnaden.