image description

Samhällshistoriskt värde

Byggnader och miljöer som berättar om samhällets historia i nationellt, regionalt eller lokalt perspektiv. Det kan handla om ett första hus som byggs i en stad av ett särskilt slag. Exempelvis skolbyggnader eller industrimiljöer som berättar om en orts uppkomst och utveckling.

Epidemisjukhuset i Östersund
Epidemier av olika slag har drabbat människor genom historien och olika sätt att bekämpa dessa har beprövats. År 1874 kom Hälsovårdsstadgan följd av Epidemistadgan 1875. I dessa fastslogs  att ett sjukhus skulle finnas i alla städer som särskilt tog hand om och ansvarade för olika typer av smittsamma sjukdomar. Denna epidemilag stadsfästes år 1919 och härmed fick landstinget ansvar för att sköta om länets epidemisjukvård.

Enligt lagen skulle landstigen iordningställa sjukhus eller sjukstugor med ett visst antal platser beroende på staden eller ortens storlek. De sjukdomar som inbegreps i lagen var bland annat; pest, kolera, smittkoppor, fläckfeber, rödsot och scharlakansfeber.

Epidemisjukhuset i Östersund stod färdigt 1929. Byggnaden är uppförd i två våningsplan med källare och vind, av tegel på en betonggjuten grund. Den svartfärgade sockeln fick sin färg av tjära. Byggnaden är slammad och färgad gul. Byggnaden uppfördes för att särskilt kunna ta omhand, förebygga och bekämpa olika smittsamma sjukdomar och var en föregångare till dagens infektionskliniker. Denna typ av byggnad berättar om en samhällshistorisk epok med en stark tilltro på den medicinska vetenskapen.