image description

Traditionsvärde

Detta värde utgår från byggnader och platser som ofta är förknippade med en speciell händelse eller tradition. En byggnad eller miljö som genom historien har haft en liknande funktion fungerar som en länk mellan olika tidsskeden. Traditionsvärden kan utgå från en funktion såsom en industri som påverkat en byggd miljö under årtionden. Värdet kan även utgå från en byggnad med lång och skiftande användning.

Gamla teatern – en skiftande mötesplats
Nykterhetsrörelsen har ett anglo-amerikanskt ursprung som spreds över världen. Under 1800-talets slut hade nykterhetsrörelsen vuxit sig så stark i Jämtland att den behövde ett gemensamt ordenshus. Godtemplarhuset eller Gamla teatern som det kallas idag invigdes vid det svenska storlogemötet i Östersund år 1884.

Byggnaden konstruktion är av timmer och när huset invigdes kallades det för ”Sveriges största trähus”. Ritningar till byggnaden gjordes av byggmästare L R Bergström.

Byggnaden rymde många människor, den hade en stor sal, ett café och godtemplarnas bank. Då godtemplarnas förgrundsgestalt Joseph Malins var på besök 1885 utnämnde han byggnaden till världens största ordenshus. Oavsett hur det var med den saken så rymdes där många människor och byggnaden blev även en mötesplats för andra föreningar och sällskap än endast godtemplare. Det stora formatet visade på nykterhetsrörelsens framgångar i att värva medlemmar.

År 1886 flyttade stadens teaterverksamhet hit efter att den tidigare teaterbyggnaden hade brunnit. Byggnaden kom därmed att användas till teater och den har även fungerat som frikyrka, mötesplats för arbetarrörelsen och för julbasarer.