image description

Ändrad lovplikt

Genom bestämmelser i detaljplan eller i områdesbestämmelser kan lovplikten ändras för vissa åtgärder. Detta gäller för såväl bygglov, marklov som rivningslov.

Utvidgningen av bygglovplikten kan till exempel gälla för underhållsåtgärder på enstaka byggnader eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt. Bygglovsplikten kan även ökas för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på en- och tvåbostadshus.