image description

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan. Avsikten kan vara att uppfylla översiktsplanen eller se till att riksintressena tillgodoses. Bestämmelserna kan bland annat användas för att minska eller utöka bygglovplikten.

Vissa kulturhistoriskt värdefulla miljöer har områdesbestämmelser för att reglera placering, utformning och utförande för tillkommande bebyggelse. Bestämmelserna kan peka ut och skydda byggnader och platser som är ”särskilt värdefulla” av bland annat historiska och miljömässiga skäl. Även användningen kan styras för bebyggelse som är särskilt värdefull från bland annat historisk och miljömässig synpunkt. Områdesbestämmelser kan även ange rivningsförbud.

Exempel – Så här kan det stå:

BYGGLOVPLIKT
Förutom den generella bygglovplikten gäller utökad bygglovplikt på följande åtgärder:

  • Mindre tillbyggnad av en- och tvåbostadshus samt omfärgning till annan kulör.
  • Ändring av tak- och fasadmaterial på bostadshus som avsevärt påverkat byggnadens utseende.
  • Ändring av fönster på bostadshus som avsevärt påverkar byggnadens utseende.
  • Rivning av bostadshus.