image description

Riksintresse

Områden med stora kulturhistoriska värden som anses ha betydelse för hela landet kan pekas ut som riksintressen enligt Miljöbalkens 3 kap. I Sverige finns ca 1 700 områden av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap Miljöbalken. Därutöver anges direkt i Miljöbalkens 4 kap ett antal större områden som är av riksintresse med hänsyn till deras natur- och kulturvärden.

Det juridiska begrepp som används vid negativa åtgärder i riksintresseområden är ”påtaglig skada”. Ingrepp och exploatering får bara göras om de inte påtagligt skadar områdets kulturvärden.

Vi kan Riksintressen för kulturmiljövården:

  • Länsstyrelsen har en regional överblick över landets riksintressen för kulturmiljövården.
  • Riksantikvarieämbetet har det nationella perspektivet på kulturmiljövårdens riksintressen
  • Boverket har uppsikt över hur systemet med riksintressen för kulturmiljövården tillämpas.