image description

Sakkunnig kontrollant

I arbetet med bebyggelse som ur kulturmiljösynpunkt är ”särskilt värdefull” kan en sakkunnig kontrollant av kulturvärden behövas. Om byggherren inte har antikvarisk kompetens kan byggnadsnämnden kräva att en sakkunnig ska kontrollera att samhällets krav uppfylls.

Antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning
För att avgöra om en genomförd åtgärd uppfyller förvanskningsförbudet bör byggnaden dokumenteras innan ändringen gjorts. Inför en ombyggnad arbetar den sakkunnige dels med antikvariska förundersökningar, dels med konsekvensbeskrivningar. Antikvariska förundersökningar innehåller uppgifter om byggnadens kulturvärden, kvalitéer och karaktärsdrag samt pekar ut vilka företeelser som är värdebärande. Till förundersökningen bör det kopplas en konsekvensbeskrivning, som beskriver vilka konsekvenser ombyggnaden får för byggnadens kulturvärden.

Antikvarisk slutredovisning – Sakkunnig enligt PBL
Under byggskedet medverkar den sakkunniga för att ta ställning till antikvariska frågor som uppstår samt dokumenterar arbetet. Efter ombyggnaden skriver den sakkunniga en antikvarisk slutredovisning som ska ingå i redovisningen av byggherrens egenkontroll.