image description

Skyddsbestämmelser

I detaljplaner kan byggnader ges skyddsbestämmelser. Skyddsbestämmelser och rivningsförbud betecknas med bokstaven q och en indexsiffra. Bestämmelserna kan omfatta både exteriör och interiör samt byggnadsdetaljer såväl som viktig växtlighet och konstarbeten.

Exempel – Så här kan det stå:

SKYDD
q1   Byggnaden får inte rivas.
q2   De karaktärsdrag och värden som angetts i planbeskrivningen ska bevaras.
q3   Byggnadens exteriör ska underhållas med traditionella material och metoder.