image description

Varsamhetsbestämmelser

För att beakta plan- och bygglagens varsamhetskrav kan kommunen i detaljplaner föra in varsamhetsbestämmelser. De anger hur hänsyn ska tas till en befintlig byggnads karaktärsdrag och hur de tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värdena ska tas till vara. Syftet med varsamhetsbestämmelser är att i förväg göra klart vilka särskilda krav som kommer att ställas vid bygglovsprövning. Varsamhetsbestämmelser kan omfatta såväl byggnaders exteriör som interiör och bör alltid formuleras så att det tydligt framgår vad som är avsikten med bestämmelsen.

Till skillnad från skyddsbestämmelser föreskriver varsamhetsbestämmelser inte att något ska bevaras, utan tydliggör vilka karaktärsdrag och värden hos byggnaden som varsamheten speciellt ska inriktas på. Varsamhetsbestämmelser kan omfatta till exempel takvinkel, fasadmaterial, taktäckningsmaterial, färg, taksprång, fönsters utformning och läge i vägglivet samt material, färg och utsmyckningsdetaljer.

Exempel – Så här kan de se ut:

SKYDD
Bostadshuset ska vid förändring behandlas varsamt så att dess karaktär av egnahemsvilla (1930-tal) består. Byggnadens värdeskapande detaljer är:

k1   Locklistpanel målad med faluröd slamfärg.
k2   Taktäckning av rött lertegel.
k3   Fönster ska till form, material, indelning och proportioner vara lika ursprungliga.