image description

Varsamhetskrav

Ändring av en byggnad ska alltid göras varsamt. Kravet framgår tydligt av Plan- och bygglagen. Det gäller både för hus inom och utanför detaljplanelagt område. Varsamhetskravet gäller alla sorters hus, och det behöver inte vara utpekat som kulturhistoriskt värdefullt. Kravet gäller dessutom både invändiga och utvändiga ändringar. Som vanligt är det byggherren som har det yttersta ansvaret för att Plan- och bygglagen följs och att ombyggnaden görs varsamt. Byggnadsnämndens uppgift är att se till att detta efterlevs.

Vad är då en varsam ändring? Av varsamhetsparagrafen framgår att ändringen ska göras med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag. I paragrafen står även att man ska ta tillvara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.