image description

Översiktplan

I en översiktsplan redovisas grunddragen för hur kommunen vill använda sin mark. Därför kan det vara bra att inleda handläggningen av ett ärende med att se vilka intentioner kommunen har med den mark som ärendet gäller. Området kan vara utpekat som en kulturhistoriskt värdefull miljö och då är det bra att veta vad det är inom området som ska skyddas. Även kommunens områden av riksintresse för kulturmiljövården och byggnadsminnen kan vara redovisade i översiktsplanen.