image description

VILLKORS-
BESKED

Hur ska huset vara?

Innan en bygglovansökan lämnas till kommunen kan man ansöka om ett villkorsbesked. Det ska tydliggöra vad som krävs för att åtgärden ska uppfylla utformningskraven i plan- och bygglagen. Huset ska bland annat vara lämpligt för ändamålet och vara tillgängligt. Utseendemässigt ska huset ha en god form-, färg- och materialverkan. PBL 9 kap. 19§.