image description

Handläggning av villkors-
besked

Handläggning av villkorsbesked

Ett villkorsbesked ska klargöra vilka utformningskrav som byggnadsnämnden kan komma att ställas vid en bygglovsprövning. Det är till exempel avgörande om åtgärden bedöms som en ombyggnad eller som en annan bygglovspliktig ändring. En ombyggnad ställer bland annat större krav på tillgänglighet. Utformningskraven innebär att en byggnad ska:

– vara lämplig för sitt ändamål,
– ha en god form-, färg- och materialverkan, och
– vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Det aktuella området kan omfattas av någon av nedanstående begrepp. Klicka på punkterna och testa dina kunskaper. Ta därefter reda på vad som gäller för den aktuella platsen!