image description

Förvanskningsförbud

I Plan- och bygglagen anges att en byggnad som är ”särskilt värdefull” inte får förvanskas. Det är ett starkare skydd än varsamhetskravet och det gäller för byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kravet är generellt och gäller oberoende av om byggnaden är utpekad i någon form av dokument eller inte. I de flesta kommuner framgår det av kulturmiljöprogrammet vilka byggnader som vid en inventering bedömts vara särskilt värdefulla.