image description

Kulturmiljöprogram

Många av landets kommuner har tagit fram speciella kulturmiljöprogram. Programmen pekar ut miljöer som ger en bild av områdets historia och som anses särskilt viktiga att vårda och bevara. Kulturmiljöprogram är en länk mellan kommunens arbete med fysisk planering och platsens kulturhistoria. Kulturmiljöprogrammet beskriver kulturmiljövärden och kan bidra till att skapa opinion för att skydda dem.

Bebyggelsemiljöer och enskilda byggnader som pekats ut i som ”särskilt värdefulla” omfattas av förvanskningsförbudet (PBL 8 kap. 13 § ).

Kulturmiljöer som ska bevaras:

  • Bekanta dig med kulturmiljöprogrammet. Vilka miljöer är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla?
  • Vad är anledningen till att ett område är skyddat, vilken historia har platsen?