image description

Byggnadsminne

Det finns två typer av byggnadsminnen i Sverige. Den vanligaste är enskilda (privatägda) byggnadsminnen som skyddas enligt 3 kap. i Kulturminneslagen (KML 1988:950). I Sverige finns fler än 2 000 enskilda byggnadsminnen. Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet för dessa. Den andra typen är statliga byggnadsminnen som skyddas enligt Förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. (FSBM). Det finns ungefär 260 stycken i form av exempelvis kungliga slott, teatrar, museer, försvarsanläggningar, fyrar samt regerings- och domstolsbyggnader. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) handlägger ärenden som rör statliga byggnadsminnen.

Byggnadsminnen kan vara redovisade i kommunens digitala kartmaterial, på länsstyrelsens hemsida eller i Bebyggelseregistret på Riksantikvarieämbetets hemsida.