image description

ANMÄLAN

Anmälan

Vissa åtgärder är anmälningspliktiga trots att de inte kräver bygglov. Till exempel är underhåll av särskilt bevarandevärda byggnader med skyddsbestämmelser anmälningspliktiga. Andra exempel är rivning av en byggnad eller byggnadsdel, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning samt installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. (Plan- och byggförordningen PBF 6 kap. 5 §)