image description

När beslut ska fattas

Det här är en webbplats om kulturvärden i byggandet. Alla nyfikna och intresserade är välkomna att utforska innehållet men webbplatsen vänder sig i första hand till kommunernas bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer.

Här beskrivs när och hur kulturvärden ska tas tillvara vid kommunernas arbete med den bebyggda miljön. I kommunernas dagliga arbete med bygglovshantering och i byggprocessen är det många olika faktorer och frågor att ta ställning till. Men här är det fokus på kulturvärden och kulturmiljöaspekter – samlade på ett ställe.

Från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt
I kommunernas arbete med fysisk planering ska hänsyn tas till kulturvärden. Det betyder att man ska ta hänsyn till en plats eller byggnads historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Arbetsuppgiften är angelägen och betydelsefull både för oss och för kommande generationer.

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla
Det är många aktörer som påverkar hur våra kulturvärden tas omhand. Fastighetsägarens intentioner och resurser är förstås avgörande för hur bebyggelsen ser ut. Ofta påverkar även yrkesgrupper som arkitekter, byggentreprenörer, tillverkare av byggmaterial, byggnadsantikvarier våra byggda miljöer. Samtidigt är kommunens handläggning enormt betydelsefull för att värna våra kulturvärden. Kommunens tjänstemän och politiker får sista ordet. De ska avgöra var gränsen går mellan en varsam och en ovarsam ändring.

Artikeln publicerades 08/28, 2013.